kontakt

Práva a povinnosti stavebníka

...vědět víc a nenechat se překvapit

Nálezy pocházející z předstihových záchranných výzkumů jsou součástí našeho národního kulturního dědictví, a tak i ony podléhají zákonům České republiky. Z nich pak vyplývají pro stavebníky, archeology i servisní organizace určitá práva a povinnosti.

Povinnosti

 • Ohlásit úmysl stavět Archeologickému ústavu (ArÚ) nebo jiné instituci, mající dané území ve správě (obvykle na ni mají kontakt na stavebním úřadě), a to před zahájením stavby
  • oprávněná instituce má povolení Ministerstva kultury ČR provádět archeologickou činnost na určitém území a má podepsanou dohodu o spolupráci s Akademií věd ČR (s ArÚ);
  • seznam institucí oprávněných provádět záchrannou činnost: www.arup.cas.cz.
 • Musí umožnit provedení archeologického záchranného výzkumu – náklady na provedení výzkumu hradí:
  • stavebník – pokud je právnická osoba či fyzická osoba stavějící s podnikatelským záměrem;
  • veřejné zdroje – pokud je fyzická osoba staví pro vlastní potřebu.
 • Po ohlášení stavebního záměru a následném znovuohlášení skrytí plochy má stavebník právo požadovat, aby se archeolog či jiný pověřený vyškolený pracovník objevil na stavbě do 5 dnů od oznámení.

Práva

 • Stavebník má ze zákona právo sám si vybrat organizaci, která bude v místě jeho stavby provádět záchranný archeologický výzkum. Jedinou podmínkou je, že organizace musí mít oprávnění působit na daném území.
 • Právo na vyjádření archeologické společnosti prostřednictvím tzv. expertního listu, který přikládá jako součást stavební dokumentace při kolaudaci stavby.
 • V případě provedení archeologického záchranného výzkumu má stavebník právo kromě expertního listu také na komplexní investorskou zprávu, její vyhotovení by měl v jedné kopii (včetně kompletní dokumentace) obdržet nejdéle do jednoho roku od ukončení výzkumu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.